Bijzondere situaties

 1. Heeft u uw getuigschrift van de opleiding tot verpleegkundige, verloskundige of fysiotherapeut gehaald voor 1 januari 2009? Naar boven

  • Omdat u pas per 1 januari 2009 op de hoogte kunt zijn van de eisen voor periodieke registratie geldt dat u zich tot 1 januari 2014 voor het eerst in het BIG-register kunt laten inschrijven zonder te voldoen aan de eisen van voldoende werkervaring dan wel scholing.
  • Na 1 januari 2014 moet u eerst aantonen dat u aan de criteria voor herregistratie voldoet. In de praktijk betekent dit dat u het herregistratiecertificaat moet hebben behaald.
  • Schrijft u zich in voor 1 januari 2014? De eerste herregistratie periode eindigt vijf jaar na de datum van uw inschrijving.

  Ook gediplomeerden met een buitenslands diploma ouder dan vijf jaar die zich voor het eerst in Nederland laten registreren moeten bij de eerste registratie in het BIG-register aantonen dat zij (in de vijf aan de inschrijving voorafgaande jaren) hebben voldaan aan de eisen met betrekking tot periodieke registratie.


   

 2. Kan ik mij eerder herregistreren, dat wil zeggen voor afloop van de voor mij geldende periode van vijf jaar? Naar boven

  Eerder herregistreren dan 1 januari 2014 is mogelijk. Werkt u, dan kunt u een aanvraag indienen zodra u aan de urennorm heeft voldaan. Dit zal echter alleen voordelig zijn indien u ziet aankomen dat u het werk voor een langere periode dan twee jaar aaneengesloten gaat onderbreken. Eerder herregistreren betekent immers dat u eerder de kosten voor herregistratie moet betalen, terwijl u dat pas hoeft te doen aan het einde van de vijfjaarsperiode. De meeste mensen die nu staan ingeschreven, zullen er daarom voor kiezen hun inschrijving pas te verlengen op het moment dat het echt nodig is. Herregistratie na vijf jaar is de regel.

 3. Ik sta ingeschreven in meerdere registers. Wat moet ik doen? Naar boven

  Voor elke inschrijving moet u voldoen aan de criteria voor herregistratie. Bent u ingeschreven in het register van verpleegkundigen en in het register van verloskundigen en wilt u de inschrijving in beide registers verlengen? U moet dan voor beide registraties aan de criteria voldoen.
  Werkt u tegelijkertijd in beide beroepen? Dan moet u dus voor beide beroepen minimaal 2080 uur werken in het desbetreffende deskundigheidsgebied.
  Werkt u in één beroep, maar wilt u ook voor het andere beroep ingeschreven blijven? Dan kunt u voor het andere beroep ingeschreven blijven indien u voor dit beroep heeft voldaan aan de scholingseis.

 4. Ik sta geregistreerd in het verpleegkundig specialistenregister. Wat betekent dit voor mijn herregistratie in het BIG-register? Naar boven

  Voor verpleegkundigen bestaan er sinds februari 2009 wettelijk erkende specialismen.
  Het College Specialismen Verpleegkunde heeft vier verpleegkundig specialismen aangewezen:

  • Verpleegkundig Specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig Specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig Specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Verpleegkundig Specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen

  Zolang u geregistreerd bent in een van deze registers en dus erkend bent als specialist, hoeft u na verloop van de aldaar geldende registratieperiode van vijf jaar niet ook apart een aanvraag voor herregistratie voor het basisberoep van verpleegkundige in te dienen bij het BIG-register. Een afzonderlijke toets is overbodig, omdat de eisen voor herregistratie als specialist hoger liggen (tenminste 4160 uur werken) dan die voor verpleegkundige (tenminste 2080 uur werken).
  Vervalt de erkenning als specialist echter of wordt deze om wat voor reden dan
  ook ingetrokken, dan moet u vanaf dat moment wel voldoen aan de eisen van herregistratie in het BIG-register (indien u uw registratie als verpleegkundige daarin wilt behouden). Dit betekent dat u in de periode voorafgaand aan het verliezen van uw erkenning als specialist tenminste 2080 uur binnen het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige moet hebben gewerkt (dan wel scholing hebben gevolgd).
  Is dat niet het geval, dan zal u ook uit het BIG-register worden doorgehaald. Inschrijving en herregistratie in het specialistenregister levert dus automatisch verlenging van uw registratie op in het BIG-register.

 5. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister bij mijn beroepsvereniging. Heeft dit invloed op mijn herregistratie in het BIG-register? Naar boven

  Het BIG-register en het Kwaliteitsregister staan los van elkaar. Het BIG-register is een wettelijk register. Inschrijving in het BIG-register betekent dat uw de beroepstitel mag voeren. Het Kwaliteitsregister is een privaat initiatief van uw beroepsvereniging. Het heeft geen wettelijk basis. Om ingeschreven te kunnen blijven in het BIG-register moet u aan de criteria voor herregistratie voldoen. Ook het Kwaliteitsregister kan eisen stellen aan uw inschrijving. Deze eisen staan echter los van de criteria voor herregistratie in het BIG-register. Inschrijving en herregistratie in het Kwaliteitsregister levert dus niet automatisch verlenging van uw registratie op in het BIG-register.

 6. Geldt herregistratie ook als ik in het buitenland mijn diploma heb behaald? Naar boven

  Ja. De regels voor herregistratie  zijn voor iedereen gelijk.

  De aanvangsdatum kan echter verschillen afhankelijk van de omstandigheid of u een Europees diploma heeft of een diploma van buiten Europa:

  • Gediplomeerden met een Europees diploma
  De herregistratietermijn van vijf jaar begint ook voor personen die beschikken over een buitenlands getuigschrift dat is behaald voor 1 januari 2009 te lopen vanaf 1 januari 2009. Zij moeten dus ook aantonen dat zij voor 1 januari 2014 hebben voldaan aan de herregistratiecriteria. Als u daarover dan niet beschikt dan kan uw inschrijving in het BIG-register niet worden verlengd.
  • Gediplomeerden met een diploma van buiten Europa
  De datum waarop de herregistratietermijn van vijf jaar aanvangt, is de datum waarop u op basis van artikel 41, eerste lid, onderdeel b, van de wet BIG uw verklaring van vakbekwaamheid heeft verkregen (afgegeven door de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid op grond van het Besluit buitenlands gediplomeerden volksgezondheid).