De scholingseis

 1. Wat houdt de scholingseis in? Naar boven

  Als u niet of onvoldoende heeft gewerkt, dan komt u in aanmerking voor herregistratie door aan de scholingseis te voldoen. U moet dan aantonen dat u de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden van uw beroep nog beheerst. Om aan de scholingseis te voldoen, is er een scholingstraject. Rondt u het scholingstraject met succes af, dan krijgt u het 'herregistratiecertificaat' uitgereikt. Hiermee kunt u uw inschrijving verlengen.

 2. Wat zijn kerncompetenties? Naar boven

  Een BIG-geregistreerde moet altijd blijven beschikken over de competenties die behoren tot de kern van diens beroep. Dit zijn competenties die cruciaal zijn voor diens beroepsuitoefening. Zonder het voldoende beheersen van deze kerncompetenties kan een zorgverlener bij de uitoefening van het beroep een gevaar vormen voor de veiligheid van de betrokken patiënten. Het gaat er dus om dat u de basiskennis- en basis praktische vaardigheden blijft beheersen. Hierdoor blijft u minimaal bekwaam om het beroep in de praktijk te kunnen blijven uitoefenen. In de ministeriële regelingdocument link zijn per beroep de kerncompetenties nader omschreven. 
   

 3. Wat zijn de kerncompetenties voor een fysiotherapeut? Naar boven

  In artikel 4 van de ministeriële regelingdocument link zijn de kerncompetenties voor de fysiotherapeut omschreven.

 4. Wat zijn de kerncompetenties voor een verloskundige? Naar boven

  In artikel 5 van de ministeriële regelingdocument link zijn de kerncompetenties voor de verloskundigen omschreven.

 5. Wat zijn de kerncompetenties voor een verpleegkundige? Naar boven

  In artikel 6 van de ministeriële regelingdocument link zijn de kerncompetenties voor de verpleegkundigen omschreven. Voor de verpleegkundigen is bij het bepalen van de omvang van de kerncompetenties tevens aangesloten bij het Besluit functionele zelfstandigheiddocument link. De hierin genoemde handelingen maken onderdeel uit van de initiële opleiding tot verpleegkundige. Hierdoor wordt elke verpleegkundige geacht wordt deze handelingen voldoende te beheersen, ook al heeft hij/zij die in de uitoefening van zijn/haar (huidige) beroep dan wel functie niet (direct) nodig.

 6. Hoe ziet het scholingstraject er uit? Naar boven

  U moet een entreetoets afleggen. Deze toets bestaat uit een aantal onderdelen. Hierin wordt getoetst of u de benodigde kerncompetenties nog beheerst.

  Slaagt u voor alle onderdelen van de entreetoets? Dan krijgt u direct het herregistratiecertificaat. Met dit ceritificaat kunt u vervolgens een aanvraag voor herregistratie indienen.

  Het resultaat van de toets kan ook zijn dat u niet slaagt of niet slaagt voor alle onderdelen. Dan moet u scholing gaan volgen. Welke scholing u moet volgen, is maatwerk. U hoeft alleen scholing te volgen voor die onderdelen waarvoor u niet bent geslaagd. Rondt u de scholing met succes af, dan krijgt u het herregistratiecertificaat.

 7. Wat is het niveau van de scholing? Naar boven

  De bij u ontbrekende kerncompetentie(s) moeten worden geschoold totdat het niveau van de initiële opleiding voor die kerncompetentie(s) (weer) is bereikt. Voor verpleegkundigen geldt dat MBO-niveau 4 daarbij voldoende is.

 8. Waar kan ik de scholing volgen? Naar boven

  U kunt de scholing volgen bij onderwijsinstellingen die bevoegd zijn het herregistratiecertificaat uit te reiken. Dit zijn de onderwijsinstellingen die de initiële opleidingen verzorgen die opleiden tot het beroep van fysiotherapeut, verloskundige of verpleegkundige. Dit zullen vaak hogescholen of regionale opleidingscentra (ROC) zijn.
  Deze instellingen beschikken over de expertise die nodig is voor het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief verantwoorde, op het desbetreffende beroep betrekking hebbende scholing.

 9. Telt andere scholing ook mee? Naar boven

  Nee, alleen die scholing telt mee,  die in het kader van de scholingseis wordt aangeboden door onderwijsinstellingen die bevoegd zijn om het herregistratiecertificaat af te geven.

 10. Wat gebeurt er als ik de scholing niet op tijd heb afgerond? Naar boven

  Om uw inschrijving in het BIG-register te kunnen verlengen, moet u het herregistratiecertificaat hebben. Heeft u geen herregistratiecertificaat voordat uw herregistratieperiode afloopt? Uw inschrijving wordt dan doorgehaald. 

  Rond u de scholing af nadat uw inschrijving in het BIG-register is doorgehaald?
  U kunt opnieuw inschrijving aanvragen in het BIG-register zodra u het herregistratiecertificaat heeft behaald.

 11. Wat zijn de kosten van scholing? Naar boven

  Deze zijn nog niet bekend. Bij het vaststellen van de hoogte van deze kosten is het echter in het belang van iedereen dat de kosten voor scholing zo betaalbaar mogelijk worden gehouden.

 12. Wie moet de kosten van de scholing betalen? Naar boven

  Het uitgangspunt is dat de kosten voor het volgen van de scholing ten behoeve van herregistratie ten laste komen van de zorgverlener zelf. Van een zorgverlener mag verwacht worden dat deze in zichzelf investeert om de eigen (kern)competenties op het vereiste niveau te brengen dan wel te houden. De zorgverlener heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.
  De kosten voor scholing in het kader van herregistratie moeten onderscheiden worden van de kosten voor bij- en nascholing in het kader van deskundigheidsbevordering voor uw specifieke functie. Daarin heeft uw werkgever ook een financiële verantwoordelijkheid.

 13. Hoe staat het met de ontwikkeling van het scholingsaanbod? Naar boven

  Op dit moment zijn de betrokken onderwijskoepels bezig met invulling van een scholingsprogramma. Het doel is dat het scholingsaanbod tijdig (in de loop van 2010) beschikbaar is, zodat u voldoende tijd en gelegenheid krijgt de vereiste scholing te doorlopen.