De werkervaringseis

 1. Wat zijn de criteria voor herregistratie? Naar boven

  Er zijn twee afzonderlijke criteria voor herregistratie: werken (de werkervaringseis) of scholing (de scholingseis). U hoeft niet aan beide criteria  te voldoen. Heeft u voldoende gewerkt, dan hoeft u zich dus niet te laten scholen.

  De criteria voor herregistratie zijn in nauw overleg vastgesteld met de verschillende beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties.

 2. Wat houdt de werkervaringseis in? Naar boven

  De eenvoudigste manier om uw inschrijving in 2014 te verlengen, is door voldoende te werken in het beroep waarvoor u herregistratie vraagt. In de komende vijf jaar moet u tenminste 2080 uren werken. Dit komt neer op gemiddeld acht uur (één dag) werken per week. Uren gewerkt tijdens bijvoorbeeld het weekend of in een nachtdienst tellen niet dubbel.

  Wie gemiddeld meer dan één dag per week werkt, heeft onder normale omstandigheden geen probleem om aan de urennorm te voldoen.

 3. Welke uren tellen mee? Naar boven

  Gerekend over vijf jaar moet u tenminste 2080 uren werken. De basis vormen de uren die u volgens uw arbeidsovereenkomst of aanstellingsbesluit werkt. Maar ook sommige feitelijk niet gewerkte uren mag u meetellen. Dit zijn globaal alle uren waarbij het salaris gewoon wordt doorbetaald: 

  • betaald vakantieverlof volgens uw arbeidsovereenkomst of uw  aanstellingsbesluit;
  • algemeen erkende feestdagen;
  • ziekteverzuim (tot maximaal zes keer de arbeidstijd per week op jaarbasis);
  • zwangerschaps- en bevallingsverlof;
  • adoptieverlof;
  • kortdurend zorgverlof (volgens de toepasselijke CAO regeling);
  • zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 4:1, eerste lid, van de Wet arbeid en zorgdocument link
  • buitengewoon verlof, maar alleen indien hierin werk wordt verricht dat:
   overeenkomt met het werk dat u verricht binnen het beroep waarvoor u geregistreerd staat
   op het vereiste niveau is
  - verpleegkundige minimaal MBO-niveau (kwalificatieniveau 4)
  - verloskundigen en fysiotherapeuten minimaal HBO-niveau).
  U kunt denken aan vrijwilligerswerk als verpleegkundige bij het Rode Kruis of studieverlof in verband met de uitoefening van uw functie). 

 4. Welke uren tellen niet mee? Naar boven

  U moet een aantal uren aftrekken van uw uren zoals deze zijn opgenomen in uw arbeidsovereenkomst of aanstellingsbesluit. Het betreft:

  • De uren die u niet werkt als gevolg van ziekteverzuim, indien uw ziekteverzuim langer dan zes weken duurt. Indien u na zes weken ziekteverzuim uw werk gedeeltelijk hervat, is er nog geen sprake van werkhervatting en kunnen deze uren niet meetellen. Pas indien u uw werk weer geheel heeft hervat, is de periode van werkonderbreking als gevolg van ziekte ten einde.
  • Uw ATV-uren: De arbeidstijdverkortingsuren mogen niet meetellen als gewerkte uren. Heeft u bijvoorbeeld een arbeidscontract voor 28 uur per week, maar bouwt u 4 ATV-uren per week op (waarvoor u dus niet betaald krijgt), dan geldt als uitgangspunt voor de berekening van het aantal gewerkte uren de betaalde 24 uur per week.
  • Ouderschapsverlof: Uren welke feitelijk niet zijn gewerkt door het opnemen van ouderschapsverlof (zowel door verkorting van de werkweek als aaneengesloten) mogen niet meetellen als gewerkte uren.
  • Langdurig zorgverlof: Deze uren tellen niet mee als gewerkte uren en moeten worden beschouwd als werkonderbreking.
  • Buitengewoon verlof: Indien buitengewoon verlof wordt opgenomen anders dan voor invulling van werkzaamheden die overeenkomen met werkzaamheden verricht binnen het desbetreffende beroep, mogen de uren niet meetellen als gewerkte uren.

 5. Mag ik mijn werk onderbreken en zo ja, voor hoelang? Naar boven

  Ja. U mag uw werk gedurende maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken, om welke reden dan ook.
  Indien een aaneengesloten werkonderbreking echter langer duurt dan twee jaar, heeft dat tot gevolg dat de vóór de werkonderbreking gewerkte uren niet meer mogen meetellen voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Voor herregistratie in het BIG-register zal daarom na de werkonderbreking alsnog voldaan moeten worden aan de eis van minimaal 2080 uren werkervaring.
  Stel u werkt in het eerste jaar van uw herregistratie periode fulltime, vervolgens onderbreekt u uw werkzaamheden voor tweeënhalf jaar. Dan zal u  in de resterende anderhalf jaar van de registratieperiode moeten voldoen aan de eis van 2080 uren werkervaring. De voor de werkonderbreking gewerkte uren tellen immers niet mee bij de vaststelling van het totale aantal gewerkte uren in de vijfjaarstermijn. Indien u hieraan niet kan voldoen, zal u scholing moeten volgen om uw inschrijving te kunnen verlengen.

 6. Als ik tijdelijk minder uren (of niet) heb gewerkt, kan ik dit dan compenseren door tijdelijk meer uren te werken? Naar boven

  Meerdere kortere werkonderbrekingen (dat wil zeggen korter dan twee jaar) in de periode van vijf jaar zijn altijd mogelijk. Indien u in de wel gewerkte perioden echter slechts een heel beperkt aantal uren heeft gewerkt, moet u dit compenseren door in de rest van de registratieperiode van vijf jaar meer uren te werken.
  Het doel is het behalen van de norm van 2080 uur per vijf jaar. Werkt u dus gemiddeld slechts 8 uur per week, dan zullen eventuele werkonderbrekingen (bijvoorbeeld ziekte die langer duurt dan zes weken) gecompenseerd moeten worden.

 7. Welke eisen worden aan de werkervaring gesteld? Naar boven

  Bij het opdoen van werkervaring gaat het erom dat u door de combinatie van opgedane kennis en ontwikkelde (praktische) vaardigheden voldoende bekwaam blijft het betrokken beroep uit te oefenen. Alleen die werkzaamheden kunnen meetellen, die worden verricht op het desbetreffende gebied van de beroepsuitoefening waarvoor u een aanvraag tot herregistratie indient. Het moeten werkzaamheden zijn die vallen binnen het gebied van de deskundigheid van uw beroep. Aan uw werkervaring worden daarom de volgende eisen gesteld:

  1. De werkzaamheden moeten zijn verricht binnen de individuele gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BIGdocument link.
  2. De werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied van het betrokken beroep.
  3. Indien de werkzaamheden worden uitgeoefend in een ander beroep dan het beroep waarvoor u bent geregistreerd in het BIG-register, geldt naast deze eisen nog de eis dat de werkzaamheden moeten worden verricht op tenminste hetzelfde niveau als het niveau van de opleiding tot het beroep waarvoor u bent geregistreerd in het register. 

 8. Welke werkzaamheden vallen onder het begrip 'individuele gezondheidszorg'? Naar boven

  De werkzaamheden moeten worden verricht binnen de individuele gezondheidszorg. In artikel 1 van de Wet BIGdocument link is omschreven wat hieronder wordt verstaan.  Het betreft handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon met het doel diens gezondheid te bevorderen of te bewaken. Daar vallen bijvoorbeeld onder het onderzoeken en het geven van raad. Verder vallen hieronder handelingen die zijn gericht op genezing van een ziekte, op het behoeden van een persoon voor een ziekte, op het beoordelen van de gezondheidstoestand (dit omvat de handelingen die door een keuringsarts en verzekeringsarts worden verricht) of op het verlenen van verloskundige bijstand.
  De handelingen moeten daarbij in beginsel individueel gericht te zijn. Werkzaamheden die niet zijn gericht op individuen vallen niet onder het begrip individuele gezondheidszorg. Deze werkzaamheden kunnen daarom niet meetellen als uren bij de berekening van het aantal gewerkte uren voor herregistratie.

 9. Mijn werkzaamheden in de preventieve gezondheidszorg zijn niet individueel gericht. Mag dit werk toch meetellen? Naar boven

  Het werk van bijvoorbeeld verpleegkundigen in de preventieve gezondheidszorg met taken op het gebied van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding, arbo en sociaal verpleegkundigen, bedrijfsartsen en sociaal geneeskundigen die zich bezig houden met jeugdgezondheidszorg richt zich niet op individuen, maar op bepaalde groepen cliënten of patiënten.
  Alleen indien vanuit deze beroepen rekening moet worden gehouden met individuele verschillen tussen patiënten of cliënten, is er sprake van individuele gezondheidszorg. In het geval die werkzaamheden ook nog binnen het gebied van de deskundigheid van de betrokken beroepsgroep vallen kan die werkervaring meetellen als werkervaring voor herregistratie.

 10. Welke werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige? Naar boven

  Het gebied van deskundigheid van de verpleegkundige is omschreven in artikel 33 van de Wet BIGdocument link. Tot het gebied van deskundigheid van de verpleegkundige wordt gerekend:
  • het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging;
  • het ingevolge opdracht van een zorgverlener op het gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.

 11. Welke werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied van de verloskundige? Naar boven

  Het gebied van deskundigheid van de verloskundige is omschreven in artikel 31 van de Wet BIGdocument link. Tot het gebied van deskundigheid van de verloskundige wordt gerekend:
  •  het verrichten van handelingen op het gebied van de verloskunst
  • het verrichten van andere handelingen.
  In een algemene maatregel van bestuurdocument link wordt dit nader uitgewerkt.

 12. Welke werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied van de fysiotherapeut? Naar boven

  Het gebied van deskundigheid van de fysiotherapeut is omschreven in artikel 29 van de Wet BIGdocument link. Tot het gebied van deskundigheid van de fysiotherapeut wordt gerekend:
  • het verrichten van handelingen op het gebied van de fysiotherapie, voor zover deze liggen op het gebied van de geneeskunst en het verrichten ervan geschiedt op grond van een door een arts afgegeven verwijzing
  • het verrichten van handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon met het doel diens gezondheidstoestand te bevorderen of te bewaken (maar niet liggende op het gebied van de geneeskunst).
  In een algemene maatregel van bestuurdocument link is dit nader uitgewerkt.

 13. Ik verricht gespecialiseerd werk binnen mijn deskundigheidsgebied. Kan dit werk meetellen? Naar boven

  De werkzaamheden hoeven zich niet noodzakelijkerwijs uit te strekken tot alle gebieden genoemd in uw deskundigheidgebied. Het verrichten van werkzaamheden op slechts één onderdeel (bijvoorbeeld als specialist) is voldoende.
  Een verloskundige bijvoorbeeld die zich heeft gespecialiseerd in het verrichten van algemene diagnose-echo’s en echo’s op het gebied van prenatale screening (of het verrichten van vaginale echo’s) kan in aanmerking komen voor herregistratie. Zolang het verrichten van echo’s is gericht op het verkrijgen van een diagnose (bijvoorbeeld in het kader van prenatale screening), valt het maken hiervan onder het medisch begeleiden van de zwangerschap. Daarmee valt het binnen het deskundigheidsgebied van een verloskundige. Zogenaamde “pretecho’s” hebben echter niet tot doel om een zwangerschap medisch te begeleiden. Het uitvoeren hiervan valt niet binnen het deskundigheidsgebied van een verloskundige en mag niet meetellen als werkervaring in het kader van herregistratie van een verloskundige. 

  Ook fysiotherapeuten kunnen zich gespecialiseerd hebben. Bijvoorbeeld tot kinderfysiotherapeut. Op basis van deze werkzaamheden kunnen zij zich herregistreren.

  Doet u gespecialiseerd werk? Belangrijk is wel dat u zich moet houden aan de basisregel van de Wet BIG. U mag alleen handelingen uitvoeren als u daarvoor nog bekwaam bent. Heeft u bepaalde handelingen lange tijd niet meer uitgevoerd ? Wilt u die handelingen weer gaan  uitvoeren? Dan moet u er eerst voor zorgen dat u zich weer bekwaamt.  

 14. Ik verricht werk buiten de reguliere geneeskunst (in de alternatieve geneeskunde). Kan dit werk meetellen? Naar boven

  Indien u voldoende uren werkzaam bent binnen de reguliere zorgverlening naast uw alternatieve praktijk, kan op basis van die uren de registratie in het BIG-register worden verlengd. 

  U mag voor de herregistratie alleen de uren meetellen die u besteed aan reguliere zorgverlening.
  Levert u alleen alternatieve zorg en wilt u de inschrijving in het BIG-register behouden? Dan moet u aan de scholingseis voor herregistratie voldoen.

 15. Ik werk niet meer als verpleegkundige, verloskundige of fysiotherapeut, maar in een ander beroep in de zorg. Kunnen deze werkzaamheden ook meetellen voor herregistratie in mijn basisberoep? Naar boven

  Dat is afhankelijk van uw antwoord op de volgende drie vragen:
  1) of deze werkzaamheden worden verricht binnen de individuele gezondheidszorg,
  2) of ze worden verricht binnen het deskundigheidsgebied van uw beroep
  Werkt u bijvoorbeeld als doktersassistente, dan mag u secretariële
  werkzaamheden dus niet meetellen.
  3) of ze op tenminste hetzelfde niveau worden verricht als het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt:
  • voor verpleegkundigen moet dat minimaal MBO-niveau 4 zijn;
  • voor verloskundigen en fysiotherapeuten moet dat minimaal HBO-niveau zijn.
  Werkt u in een ander beroep in de zorg dan moet u dus goed in de gaten houden dat die werkzaamheden op het minimaal vereiste niveau liggen. Het is immers niet de bedoeling dat u door het verrichten van werk onder uw opleidingsniveau, de bevoegdheden kunt behouden die behoren bij het opleidingsniveau van het beroep waarvoor u bent ingeschreven in het BIG-register.

  De derde aanvullende eis is gesteld om te waarborgen dat u uw werkzaamheden niet verricht onder het niveau waarvoor u bent opgeleid en in het BIG-register bent geregistreerd.  Het is immers niet de bedoeling dat u door het verrichten van werk onder uw opleidingsniveau, de bevoegdheden kunt behouden die behoren bij het opleidingsniveau van het beroep waarvoor u bent ingeschreven in het BIG-register. Daartoe moet u werkzaam blijven op het vereiste niveau.
  Voor bijvoorbeeld begeleiders in de gehandicapten of geestelijke gezondheidszorg, operatie-assistenten en anesthesie-medewerkers geldt niet het vereiste van een verpleegkundige opleiding om in dit beroep (of een andersoortige functie) werkzaam te mogen zijn. Voor de werkzaamheden die in deze beroepen of functies worden verricht bestaat het risico dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder het minimaal vereiste MBO-niveau voor een verpleegkundige. Is dat het geval, dan kunnen de werkzaamheden niet meetellen.

 16. Hoe weet ik of ik op het vereiste niveau werk? Naar boven

  In de eerste plaats moet u dat zelf inschatten en beoordelen. Indien u als verpleegkundige staat geregistreerd en u werkt als verzorgende op kwalificatieniveau 3, dan kunnen uw werkzaamheden niet meetellen voor herregistratie als verpleegkundige. Indien u echter in werkelijkheid het werk van een verpleegkundige doet, maar (bijvoorbeeld vanwege bezuinigingen) als verzorgende wordt uitbetaald, dan verricht u feitelijk wel werkzaamheden op het vereiste niveau. In dat geval voldoet u wel aan het derde criterium van de werkervaringeis.

  Het niveau waarop de werkzaamheden worden verricht kunt u mogelijk afleiden uit het functieprofiel waarop uw functie is gebaseerd (de functieomschrijving) of op de waardering van de functie door inschaling. U kunt uw werkgever vragen over het niveau van de door u verrichte werkzaamheden een verklaring af te geven. Ook kunt u zich hierover laten informeren bij de beroepsvereniging van het beroep waarvoor u uw registratie wilt verlengen (de V&VN, de KNOV en de KNMG).

 17. Telt mijn werkervaring opgedaan in het buitenland ook mee? Naar boven

  Ja, deze werkervaring telt mee. Werkt u in een van de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? ),Dan gelden voor u dezelfde voorwaarden als voor in Nederland werkende zorgverleners.
  Werkt u buiten één van bovengenoemde landen? Ook dan mag u uw werkervaring meetellen. Maar u moet bij uw aanvraag voor herregistratie bewijsstukken van de werkervaring meesturen. 

 18. Wat zijn 'gelijkgestelde werkzaamheden'? Naar boven

  De minister kan bepaalde werkzaamheden gelijkstellen aan de werkzaamheden van het basisberoep. De gelijkgestelde uren mogen meetellen voor herregistratie in het basisberoep.
  Deze mogelijkheid geldt uitsluitend voor docenten die lesgeven in de centrale vakken aan de opleiding tot verpleegkundige, verloskundige of fysiotherapeut. Het betreft hier onderwijs dat wordt gegeven aan onderwijsinstellingen die opleidingen verzorgen die leiden tot een getuigschrift dat recht geeft op inschrijving in het register van verpleegkundige, verloskundige of fysiotherapeut. Deze docenten mogen de uren dat zij lesgeven in deze centrale vakken dus meetellen als relevante werkervaring. De centrale vakken zijn als volgt omschreven:

  • Voor de verpleegkundigen: het verzorgen van onderwijs in het centrale vakgebied verpleegkunde, voor zover onderwijs gegeven wordt in de vakken genoemd in artikel 4, tweede en vijfde lid, van het Besluit opleidingseisen verpleegkundedocument link.
  • Voor de fysiotherapeuten: het verzorgen van onderwijs in het centrale vakgebied fysiotherapie, voor zover onderwijs gegeven wordt in de vakken genoemd in artikel 3, onderdeel a, van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeutdocument link.
  • Voor de verloskundigen: het verzorgen van onderwijs dat gericht is op het verwerven van kennis van en inzicht en vaardigheid in de competenties genoemd in artikel 4, eerste tot en met vijfde lid, van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008document link.