Waardering diploma

Hebt u buiten de EER of Zwitserland uw diploma gehaald en wilt u in de Nederlandse gezondheidszorg werken? Dan moet u aan een aantal kwaliteitseisen voldoen die Nederland stelt aan mensen die in de zorg werken. Het zijn dezelfde eisen als voor zorgverleners die in Nederland hun diploma hebben gehaald.

Verklaring van vakbekwaamheid aanvragen

Wie in het buitenland een diploma heeft gehaald, kan een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen. Daarbij maken we onderscheid tussen de arts, de tandarts en de verpleegkundige en de overige zorgverleners. Voor de eerste drie genoemde beroepsgroepen geldt de assessmentprocedure. Voor de overige artikel 3-beroepen geldt dat deze zorgverleners een verklaring van vakbekwaamheid moeten aanvragen en dat wij de opleiding zullen beoordelen.

Wanneer de aanvraag niet onder een Europese Richtlijn valt, zijn er drie besluiten mogelijk:

Gelijkwaardig
Ontvangt u een dergelijk besluit, dan komt u in aanmerking voor (on)geclausuleerde inschrijving in het BIG-register of het gebruiken van de opleidingstitel.

Nagenoeg gelijkwaardig
U hebt een verklaring van vakbekwaamheid ontvangen die wat betreft inhoud en tijd beperkt is. In de verklaring staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om deze verklaring om te laten zetten in een definitieve verklaring. Voldoet u niet binnen de gestelde periode aan deze voorwaarden, dan vervalt de verklaring van rechtswege.

Niet gelijkwaardig
Uw verzoek voor een verklaring van vakbekwaamheid is afgewezen. U kunt contact opnemen met een erkende Nederlandse opleidingsinstelling om het Nederlandse diploma te behalen.

Voordat we een besluit nemen, kunnen we advies inwinnen bij de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV). De CBGV geeft een inhoudelijk advies over de opleiding van de aanvrager, al dan niet in relatie met relevante beroepservaring. Als wij of het CBGV dat vragen, kunnen nog andere instanties over de aanvraag adviseren: Nufficexterne link voor hbo-diploma’s of universitaire diploma’s en Coloexterne link voor mbo-diploma’s.