Het nut van registratie

Als zorgverlener wordt u niet automatisch na diplomering in het BIG-register ingeschreven, maar alleen op uw eigen verzoek. Aan inschrijving in het BIG-register zijn rechten en plichten verbonden waar u bewust voor moet kiezen.

Beroepstitel voeren

De beroepstitel is wettelijk beschermd. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u deze titel voeren. Veel werkgevers en zorgverzekeraars stellen inschrijving als eis. Met een inschrijving kunt u uw deskundigheid als zorgverlener eenvoudig aantonen.

Voorbehouden handelingen

In de Wet BIG staan zogenoemde voorbehouden handelingen. Dit zijn geneeskundige handelingen die onverantwoorde risico's met zich meebrengen voor het leven of de gezondheid van de pati├źnt als ze door niet-deskundigen, dus onbevoegden, worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: puncties, injecties, narcose en katheterisatie.

Slechts een bepaald aantal zorgverleners is onder de Wet BIG zelfstandig bevoegd de voorbehouden handelingen te verrichten. Hoe uw bekwaamheid hiervoor wordt beoordeeld en welke voorwaarden de Wet BIG hieraan stelt, vindt u in de speciale brochure Onder Voorbehouddocument link over dit onderwerp. U kunt ook informatie opvragen bij de verschillende beroepsverenigingen

De volgende zorgverleners mogen (gedeeltelijk) zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren: artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

  • Artsen
    Als arts mag u alle voorbehouden handelingen zelf uitvoeren. Als u bekwaam bent, mag u op eigen gezag een indicatie stellen en een voorbehouden handeling uitvoeren. Onder bepaalde voorwaarden mag u bovendien een opdracht geven aan een niet-zelfstandig bevoegde om de voorbehouden handeling uit te voeren. U hoeft hiervoor niet zelf bekwaam te zijn om deze handeling uit te voeren. Bijvoorbeeld: als arts geeft u een laborant opdracht om bloed af te nemen. U hoeft niet zelf over de praktische vaardigheid te beschikken om deze handeling te verrichten.
  • Tandartsen en verloskundigen
    Ook als tandarts of verloskundige bent u zelfstandig bevoegd om bepaalde categorie├źn voorbehouden handelingen te verrichten als u hiertoe bekwaam bent. Deze handelingen moeten wel binnen uw deskundigheidsgebied liggen, dat in de Wet BIG omschreven is.
  • Verpleegkundigen
    Als u als verpleegkundige geregistreerd staat in het BIG-register, komt u in aanmerking voor de regeling van functionele zelfstandigheid. U mag dan in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren, zonder dat de opdrachtgever toezicht houdt en de mogelijkheid heeft tussenbeide te komen. Voorwaarde is dat u bekwaam bent.