Klacht- en Tuchtrecht

Een zorgverlener moet zorgvuldig werken en kwalitatief goede zorg leveren. Dat geldt niet alleen voor handelingen, maar ook voor het omgaan met patiënten en hun familieleden.

Patiënt kan klacht indienen
Is een patiënt niet tevreden over het handelen van een zorgverlener, dan kan hij eerst een klacht indienen bij de zorgverlener zelf of bij zijn werkgever. Organisaties in de gezondheidszorg kennen klachtregelingen. Dit is een eenvoudige manier om een klacht kenbaar te maken. Deze klachtregelingen vallen niet onder de Wet BIG. De Wet BIG kent verschillende mogelijkheden om op te treden tegen slecht functionerende zorgverleners.

Inspectie voor de gezondheidszorg
De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) kan een zorgverlener die in het BIG-register staat voordragen aan het College voor Medisch Toezicht, met de vraag de zorgverlener een beperkende maatregel op te leggen. In het ergste geval volgt doorhaling in het BIG-register. De Inspectie vindt dan dat een zorgverlener vanwege geestelijke of lichamelijke gesteldheid of verslaving het beroep niet meer mag uitoefenen.       

Wanneer de Inspectie vindt dat een zorgverlener geen verantwoorde zorg levert, dan kan de Inspectie een bevel uitvaardigen tegen de zorgverlener. In het ergste geval kan de Inspectie zelfs bevelen de praktijk te sluiten.

In de folder 'Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?'document link leest u hoe u bij IGZ een klacht kunt indienen. De contactgegevens van IGZ vindt u op www.igz.nlexterne link.

Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg
Nederland kent vijf regionale en één centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Zowel de Inspectie als de burgers kunnen een klacht indienen bij een regionaal tuchtcollege. Tegen een uitspraak daarvan kunnen inspectie en burgers in beroep gaan bij het centrale tuchtcollege.

Het tuchtcollege kan de volgende maatregelen opleggen. In het BIG-register staan alleen de maatregelen d, e of f:

a. waarschuwing;
b. berisping;
c. een geldboete van ten hoogste € 4.500,-;
d. schorsing van de inschrijving in het register van hooguit één jaar;
e. gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het betrokken beroep uit te oefenen;
f. doorhaling van de inschrijving in het register.

Strafrechter
Ook de rechter kan in een vonnis bepalen dat een zorgverlener een maatregel opgelegd krijgt die geheel of gedeeltelijke doorhaling in het BIG-register inhoudt.