Bezwaar en beroep

Het komt voor dat een aanvrager het niet eens is met het besluit over een inschrijving of een aanvraag voor een verklaring van bekwaamheid. In dat geval kunt u bezwaar aantekenen en eventueel daarna ook nog in beroep gaan.

Bezwaar

De besluiten vallen onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze wet staat onder meer dat u een officieel bezwaar kunt indienen tegen het besluit. Onder aan onze brief met het besluit staat hoe u dat moet doen. Ook staat er bij wie u een bezwaarschrift moet indienen.

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van VWS neemt het bezwaar in behandeling. Zij vraagt daarbij advies aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb. Tijdens een hoorzitting over het bezwaar kunt u uw mening naar voren brengen. Ook de ambtenaar die de beschikking heeft voorbereid geeft in de hoorzitting zijn mening. De bezwaarschriftencommissie brengt vervolgens advies uit. De directeur van de directie WJZ neemt uiteindelijk namens de minister een beslissing op het bezwaar. U ontvangt die beslissing met daarbij het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dat is beroep bij de rechtbank mogelijk. Onder aan de beslissing op bezwaar staat wat u moet doen om in beroep te gaan. Tegen een beslissing van de rechter kunt u vervolgens weer in hoger beroep gaan bij de Raad van State.