BIG-registratie

 1. Hoe lang blijft mijn BIG-registratie geldig? Naar boven

  Op 1 januari 2009 wordt herregistratie ingevoerd voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Dan is de inschrijving in het BIG-register steeds voor een periode van vijf jaar.

  Voor apothekers, artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en tandartsen verandert er nog niets. De datum van invoering van herregistratie voor deze beroepen is nog niet bekend.

  Wat zijn de criteria voor herregistratie?
  Zorgverleners moeten eens in de vijf jaar aantonen dat hun kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden. Er zijn twee afzonderlijke criteria voor herregistratie: werkervaring óf scholing.
  De criteria voor herregistratie zijn in nauw overleg vastgesteld met de verschillende beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties.

  Werkervaring
  De zorgverlener moet in de periode van vijf jaar tenminste 2080 uren hebben gewerkt binnen de individuele gezondheidszorg in het beroepsgebied waarvoor de verlenging van de registratie in het BIG-register wordt verzocht. Dit komt neer op één dag per week werken binnen het deskundigheidsgebied zoals omschreven in de Wet BIG.
  De werkzaamheden kunnen in die vijf jaar maximaal voor een periode van twee aaneengesloten jaren worden onderbroken. Duurt de werkonderbreking langer dan twee jaar, dan telt de werkervaring die iemand heeft opgedaan vóór die werkonderbreking niet meer mee. Mogelijk moet iemand dan weer scholing volgen. Meerdere kortere werkonderbrekingen zijn ook mogelijk, zolang in de resterende tijd maar de norm van 2080 uur werken wordt gehaald.

   
  Scholing 
  Zorgverleners die de norm van 2080 uur werken in 5 jaar niet hebben gehaald, kunnen hun registratie verlengen door zich te scholen op de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden in het beroep waarvoor zij hergeregistreerd willen worden.
  Er zal tijdig een scholingsprogramma gereed zijn waarmee zij een 'periodiek registratiecertificaat' kunnen behalen. Hiermee kan men om verlenging vragen van de inschrijving in het BIG-register.  Wat moet ik praktisch doen?

  U staat ingeschreven in het BIG-register van verpleegkundigen, verloskundigen of fysiotherapeuten. Wat moet u vanaf 1 januari 2009 doen?

  Als u werkt, dan moet u uw arbeidscontracten goed bewaren. Hiermee kunt u aantonen dat u aan de werkervaringseis voldoet. Let op! In het arbeidscontract moet het beroep en het aantal uren dat u werkt zijn opgenomen.

  Als u niet werkt, maar wel voor herregistratie in aanmerking wilt komen, dan moet u aan de scholingseis voldoen. Op dit moment wordt het scholingsprogramma uitgewerkt. De nieuwste informatie publiceren wij steeds op onze website. Ook op www.minvws.nlexterne link vindt u deze informatie. 


  Wat gebeurt er als ik mij niet herregistreer?

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor herregistratie, dan wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald. U mag dan de beroepstitel niet meer voeren.
  Wel mag u na doorhaling de voormalige beroepstitel gebruiken met de toevoeging 'niet praktiserend'. De rechten (en plichten) die verbonden zijn aan het mogen voeren van de beroepstitel zijn echter vervallen, dus bijvoorbeeld ook het recht medicijnen te mogen voorschrijven.


   


   

 2. Moet ik mijn adreswijziging aan het BIG-register doorgeven? Naar boven

  Wanneer u hebt ingelogd met DigiD betekent dit dat wij automatisch via de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) wijzigingen in uw persoons- en adresgegevens doorkrijgen. Zodra u naar het buitenland gaat, moet u wel zelf wijzigingen doorgeven. U kunt uw bericht sturen naar info@ribiz.nl. Zodra u zich weer bij een Nederlandse gemeente inschrijft ontvangt RIBIZ uw adresgegevens weer automatisch via de GBA.

  Hebt u vanuit het buitenland ingelogd via de RIBIZ-inlog, dan kunt u uw gegevens zelf wijzigen. 

 3. Wat als er wellicht iets is misgegaan bij de behandeling door een zorgverlener? Naar boven

  Er zijn verschillende mogelijkheden om stappen te ondernemen:

  • U kunt als eerste een klacht indienen bij de zorgverlener zelf of bij zijn werkgever. Organisaties in de gezondheidszorg kennen klachtregelingen. Dit is een eenvoudige manier om een klacht kenbaar te maken. Deze klachtregelingen vallen niet onder de Wet BIG.

  • Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met de afdeling informatie en klachtenopvang van de zorgbelangorganisatie. Het telefoonnummer is 0900-243 70 70. Dit is een landelijk nummer. Wanneer u uw eigen postcode intoetst wordt u direct doorgeschakeld naar een zorgbelang organisatie in de eigen regio. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zorgbelang-nederland.nlexterne link.

  • U kunt een klacht indienen bij een tuchtcollege. Op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nlexterne link kunt u het adres vinden van het regionaal tuchtcollege in uw regio.
  Het tuchtrecht heeft tot doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te beschermen. De patiënt kan geen schadevergoeding vragen aan het tuchtcollege. Over het tuchtrecht en het indienen van een klacht bij het tuchtcollege is een boekje van het ministerie van VWS verschenen: ‘Tuchtrecht in de gezondheidszorg’.
  U kunt deze brochure hier downloaden. Dit boekje kunnen wij u ook toezenden.

  • Ook kunt u contact opnemen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie onderzoekt klachten over de zorg. Wanneer een inspecteur daar aanleiding toe ziet, dan stelt IGZ een onderzoek in. Een onderzoek kan leiden tot het indienen van een klacht bij een tuchtcollege. De contactgegevens van IGZ vindt u op www.igz.nlexterne link.

  • In de folder 'Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?'document link leest u hoe u bij IGZ een klacht kunt indienen.

 4. Wat betekent BIG? Naar boven

  De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.

 5. Wat is een gewaarmerkte kopie? Naar boven

  Een gewaarmerkte kopie van het diploma/getuigschrift is een kopie van het diploma/getuigschrift waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleiding, een Nederlandse notaris of een gemeentesecretariaat staat (hier kunnen kosten aan verbonden zijn).
  U mag géén kopie van een gewaarmerkte kopie toesturen, de stempel en handtekening/paraaf moeten origineel zijn.
  Het BIG-register vraagt een gewaarmerkte kopie van uw diploma om zo te beschikken over een document dat in voldoende mate is voorzien van beveiligingskenmerken. Met opleidingsinstellingen is afgesproken dat bij de diploma-uitreiking één of meer gewaarmerkte kopieën worden verstrekt.
  Hebt u nog vragen, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 17.00 contact opnemen met de BIG-informatielijn 0900-8998225 (EUR 0,10 per minuut). Of stuur een emailbericht naar info@ribiz.nl