Bewijsstukken werkervaring

 1. Hoe moet ik aantonen dat ik voldoende werkervaring heb? Naar boven

  In eerste instantie hoeft u de aanvraag voor herregistratie niet te onderbouwen met bewijsstukken van uw werkervaring. Wel zult u een getekende “eigen verklaring” bij RIBIZ moeten afgeven. Hierrin verklaart u te voldoen aan de eisen die aan de werkervaring worden gesteld. Hiervoor moet u een standaardformulier met vragen over uw werkverleden invullen. U moet er wel rekening mee houden dat u de aanvraag alsnog met bewijsstukken moet onderbouwen, indien hierom door het BIG-register wordt gevraagd.

 2. Hoe moet ik aantonen dat ik in het buitenland voldoende werkervaring heb opgedaan? Naar boven

  Heeft u werkervaring opgedaan in een van de landen van de EER of Zwitserland? Dan gelden voor u dezelfde voorwaarden als voor in Nederland werkende zorgverleners. U hoeft alleen de eigen verklaring in te sturen.

  Heeft u werkervaring opgedaan buiten één van bovengenoemde landen? Ook dan mag u uw werkervaring meetellen. Maar u moet bij uw aanvraag voor herregistratie bewijsstukken van de werkervaring meesturen. 
  Deze bewijsstukken moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, of door een beëdigd vertaler in een van deze talen zijn vertaald. Overgelegde fotokopieën moeten zijn gewaarmerkt door de instelling of werkgever die het desbetreffende bewijsstuk heeft afgegeven of door een in Nederland gevestigde notaris.

 3. Welke bewijsstukken kan ik overleggen van mijn opgedane werkervaring als ik in loondienst werk? Naar boven

  • de individuele arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit, waarin is opgenomen de hoeveelheid uren per week waarbinnen werkzaamheden worden verricht die vallen binnen de deskundigheidsomschrijving van het betreffende beroep;
  • een kopie van een recente loonstrook;
  • een verklaring van de werkgever(s) over de aard van het arbeidsverleden in de voorgaande vijf jaar (met antwoord op de vraag of de werkzaamheden zijn verricht binnen het betreffende beroepsgebied).
  • een verklaring van het uitzendbureau (of een vergelijkbare instelling) omtrent het aantal uren dat iemand in de voorgaande vijf jaar heeft gewerkt binnen het betreffende beroepsgebied.
  • andere schriftelijke bescheiden van werkgevers of instanties met nadere informatie over de duur van werkonderbrekingen in geval van ziekte, bijzonder verlof of andere omstandigheden;
  • het bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister van de betreffende beroepsgroep, mits de eisen die in het betreffende Kwaliteitsregister aan werkervaring worden gesteld gelijk aan dan wel hoger zijn dan de eisen zoals opgenomen in dit besluit;
  • andere schriftelijke stukken waarvan u van oordeel bent dat zij de aanvraag kunnen onderbouwen.

 4. Welke bewijsstukken kan ik overleggen van mijn opgedane werkervaring als ik als zelfstandige werk? Naar boven

  • een accountantsverklaring waarin wordt gemeld dat het aannemelijk is dat de zorgverlener in de voorgaande vijf jaar een bepaald aantal uren werkervaring heeft opgedaan. Dit kan de accountant afleiden uit omzet (na verdiscontering met vervuilende factoren) uitgezet tegen het gehanteerde uurtarief, doorgefactureerde uren aan patiënten, dan wel het aantal verrichtingen. Ook kan deze inzicht geven in eventuele werkonderbrekingen. De accountantsverklaring kan onderbouwd worden met een afschrift van de bladzijde uit de voorgaande vijf jaarverslagen van de winst- en verliesrekening waaruit de omzet uit die betreffende jaren blijkt.
  • afschriften van belastingaangiften, indien deze een indicatie vormen voor het aantal gewerkte uren binnen het deskundigheidsgebied.
  • een kopie van inschrijving in Kamer van Koophandel met omschrijving van de onderneming of praktijk.
  • bij (tijdelijke) waarneming in een andere praktijk een kopie van de schriftelijke waarnemingsovereenkomst (waaruit kan blijken voor hoeveel uren de waarneming is aangegaan) dan wel een verklaring van de verantwoordelijke van die praktijk over het aantal uren dat de beroepsbeoefenaar binnen die praktijk heeft gewerkt.
  • het bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister van de betreffende beroepsgroep, mits de eisen die in het betreffende Kwaliteitsregister aan werkervaring worden gesteld gelijk aan dan wel hoger zijn dan de eisen zoals opgenomen in artikel 3 van het besluit.
  • andere schriftelijke stukken waarvan u van oordeel bent dat zij de aanvraag kunnen onderbouwen.

 5. Controleert RIBIZ mijn 'eigen verklaring' over mijn werkverleden? Naar boven

  Jazeker, door middel van steekproeven controleert RIBIZ de verklaringen over de werkervaring. Iedereen loopt de kans om gecontroleerd te worden. In dat geval moet u binnen zes weken bewijsstukken overleggen.

 6. Wat is de kans dat mijn aanvraag wordt gecontroleerd? Naar boven

  RIBIZ zal niet alle aanvragen inhoudelijk controleren. Dit gebeurt steeksproefsgewijs op twee manieren:

  1. Willekeurige steekproef. Een bepaald percentage van de indieners moet de aanvraag alsnog met bewijsstukken onderbouwen. RIBIZ beoordeelt of deze bewijsstukken de eigen verklaring voldoende onderbouwen. Zo niet, dan kan de aanvraag worden afgewezen. Dit leidt dan tot doorhaling van de inschrijving in het register.
  2. Gerichte steekproef. Indien de gegevens uit de eigen verklaring aanleiding geven tot nader onderzoek, kan besloten worden specifieke aanvragen of bepaalde categorieën aanvragen alsnog met nadere bewijsstukken door de aanvrager te laten onderbouwen.

 7. Wat gebeurt er als ik mijn bewijsstukken niet tijdig aanlever? Naar boven

  Als u wordt gevraagd uw aanvraag met bewijsstukken te onderbouwen, dan moet u deze binnen zes weken toesturen. Stuurt u de bewijsstukken niet binnen deze termijn in, dan krijgt u nog een rappel. Hierin is duidelijk aangegeven wat de gevolgen zijn als u de bewijsstukken niet instuurt. Stuurt u ook na de rappelbrief geen bewijsstukken in, dan wordt uw aanvraag voor herregistratie niet in behandeling genomen. Dit wegens het ontbreken van de onderbouwing van uw aanvraag.
  Hierdoor zal de herregistratietermijn van vijf jaar op het daarvoor vaststaande moment van rechtswege verlopen met als gevolg doorhaling in het BIG-register.
  Het is dus van belang dat u vanaf 1 januari 2009 bewijsstukken verzamelt over de duur en de aard van uw opgedane werkervaring.

 8. Fraude met bewijsstukken Naar boven

  Als blijkt dat uw eigen verklaring niet overeenstemt met de door u werkelijk gewerkte uren, of als er gefraudeerd is met bewijsstukken, dan zal RIBIZ de aanvraag voor herregistratie in het register afwijzen. Dit leidt tot doorhaling van de inschrijving in het BIG-register.
  In het geval van gebleken fraude doet RIBIZ aangifte. Dit kan voor de zorgverlener leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.